رونمایی از اولین سند راهبردی ارتقاء فرهنگ شهرنشینی

برای اولین بار در شهر مقدس مشهد ، سند راهبردی ارتقائ فرهنگ شهروندی رونمایی شد .