فراخوان عمومی شناسائی و ارزیابی پیمانکاران آموزشی

سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران واجد صلاحیت جهت اجرای دوره های آموزشی فرهنگسراها و مراکز فرهنگی اقدام نماید.

سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران واجد صلاحیت جهت اجرای دوره های آموزشی فرهنگسراها و مراکز فرهنگی اقدام نماید.

1- شرایط شرکت کنندگان در مناقصه:

·         ارائه تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت اجرای موضوع مناقصه.

·         ارائه مشخصات پرسنل مجرب با تجربه کار مرتبط و بکارگیری پرسنل با تخصص کافی.

·         ارائه مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح

2- محل انجام کار:

فرهنگسراها و مراکز فرهنگی سطح شهر مشهد

3- مدت اجرای کار:

زمان اجرای کار به مدت 12 ماه می باشد.

  از شرکتهایی که شرایط بند 1 را دارند، دعوت می شود حداکثر تا 14 روز پس از تاریخ درج آگهی تمایل خود را به صورت مکتوب برای اجرای کار همراه با مستندات ذیل با دورنگار05137429212و یا به نشانی مشهد میدان امام حسین خیابان خواجه ربیع 7 سازمان اجتماعی فرهنگی (اداره آموزش) ارسال نمایند.

1- ارائه تصویر اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت.

2- ارائه تصویر قراردادهای مشابه.

3- ارائه مدارکی که نشانگر حسن سابقه در کارهای قبلی باشد.

4- ارائه هرگونه مدرکی دال بر توانایی متقاضی جهت اجرای کار.

شایان ذکر است این آگهی و یا مطالب مندرج در آن هیچگونه تکلیفی برای شهرداری مشهد جهت دعوت از شرکتها و برگزاری مناقصه ایجاد نخواهد نمود و تصمیم نهایی در این خصوص منحصرا" از سوی سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد اتخاذ می گردد.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر، متقاضیان می توانند با شماره تلفنهای یا 05137429200 (255- 254) تماس حاصل نمایند.