توضیحات دوره آموزشی :معرق

آشنایی با ابزار و وسایل معرق

لذت استفاده از هنر دست خوش به عنوان یک هنر زیبا  -در راستای اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایجاد انگیزه خود اشتغالی با کمترین سرمایه و کسب درآمد - تامین نیازهای اعضای خانواده جهت صرفه جویی در  سبد هزینه های خانوار - حمایت از تولیدات داخلی و تحقق افتصاد مقاومتی - زمینه سازی جهت حضور در بازارچه های محلی

این دوره آموزشی 12 جلسه 2ساعته است.

جزئیات دوره:

تعداد جلسه:10

تعداد افراد مجاز:10

مبلغ: مطابق تعرفه مصوب

مکان های قابل برگزاری: نمایش روی نقشه

دسته بندی:صنایع دستی-

طرح و رنگ قالب

انتخاب کنید