ورود کاربرفرهنگ عمومی مهارت عمومی مهارت تخصصی


  

ثبت نام اساتيد و مربيان


باید با فرهنگ سازی لازم، یك حركت تدریجی در زمینه اصلاح این مسئله(سبك زندگي) ایجاد شود. مقام معظم رهبري